Fabrika Gazete

  • 24°C
  • 16,76 %0.38
  • 17,45 %-0.44
  • 964,46 %-0.56
  • 2.439,22 %1.41
  • 19.381 %1.8
  • 1.055 %1.8